Thuisonderwijs in Nederland?


Thuisonderwijs komt in Nederland niet zo heel veel voor. Lang niet iedereen is ook op de hoogte van de mogelijkheden die de Leerplichtwet daarvoor biedt. En bovendien.. onbekend maakt onbemind. Daarom op deze pagina wat meer info over het aanspraak maken op vrijstelling en over thuisonderwijs in het algemeen. Heb je vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met ons op!

Nederland heeft een schoolplicht. Deze is verwoord in Artikel 2 lid 1 van de Leerplichtwet:

"Degene die het gezag over een jongere uitoefent, en degene die zich met de feitelijke verzorging van een jongere heeft belast, zijn verplicht overeenkomstig de bepaling van deze wet te zorgen dat de jongere als leerling van een school is ingeschreven en deze na inschrijving geregeld bezoekt."

Op deze schoolplicht bestaan een paar uitzonderingen. Dat verwoordt de Leerplichtwet als volgt:

De in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen zijn vrijgesteld van de verplichting om te zorgen, dat een jongere als leerling van een school onderscheidenlijk een instelling staat ingeschreven, zolang
a. de jongere op lichamelijke of psychische gronden niet geschikt is om tot een school onderscheidenlijk een instelling te worden toegelaten;
b. zij tegen de richting van het onderwijs op alle binnen redelijke afstand van de woning - of, indien zij geen vaste verblijfplaats hebben, op alle binnen Nederland - gelegen scholen onderscheidenlijk instellingen waarop de jongere geplaatst zou kunnen worden, overwegende bedenkingen hebben;
c. de jongere als leerling van een inrichting van onderwijs buiten Nederland staat ingeschreven en deze inrichting geregeld bezoekt.

De meest gebruikte grond voor vrijstelling in Nederland is artikel 5b: vrijstelling vanwege richtingsbedenkingen. Dat betekent dat je vrijgesteld bent van de Leerplichtwet wanneer je vindt dat jouw godsdienst of levensovertuiging niet (voldoende) uitgedragen of gestimuleerd wordt op de scholen in je omgeving.

Je moet dan wel aan de voorwaarden die in artikel 6 en 8 van de Leerplichtwet  staan voldoen - zie hier als je de Leerplichtwet er eens bij wilt pakken.Geen opmerkingen:

Een reactie posten